معرفی

  • نمايش صفحه شماره 2
  • چگونه عمل می کنیم:

    این مرکز با لحاظ تمام جزئیات و تفاوت‌های ظریف در معنا، تطابق متون ترجمه‌شده با متون اصلی را تضمین می‌کند.

    گروه متخصص: 

    این مرکز برای تضمین میزان دقت و صحت بیشتر در نوشته‌های ترجمه‌شده از جهت ترکیب وانتقال ایده و سلامت و یکنواخت بودن عبارت‌ها از هیئت اساتید و مترجمان و ویراستاران و کارشناسان متخصص که شایستگی و لیاقت بالایی را دارا می باشد تشکیل گردیده است.

    1 2 3 4 5 6 7