معرفی

  • نمايش صفحه شماره 3
  • روند کاری ترجمه :

    کلیه‌ی متون عربی در چرخه‌ی ترجمه، از چند مرحله عبور داده می‌شود که تمامی این مراحل زیر نظر مدیریت محترم مرکز که به صلاحدید شخص علامه تعیین گردیده، صورت می‌گیرد. از طریق این سیستم تعریف‌شده، مراحل کاری مشخصی  که ذیلا به اطلاع رسانده می‌شود طی می‌گردد و روند و پیشرفت کار و تطابق آن با برنامه‌ی زمانی تعیین‌شده جهت تحویل پروژه در زمان مقرر کنترل می‌شود.

    ترجمه

    کتب علامه در موضوعات مختلفی تالیف گشته‌اند و انتخاب کتاب مورد نظر برای ترجمه بر اساس اولویت‌های موجود در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و ... صورت می‌گیرد. کتاب مورد نظر با توجه به حجم آن در اختیار یک یا چند مترجم گذاشته می‌شود تا در زمانی که مقرر می‌گردد آن را ترجمه کرده و به مرکز ارائه نماید.

    1 2 3 4 5 6 7