معرفی

  • نمايش صفحه شماره 4
  • تطبیق ترجمه

    در این مرحله، ترجمه‌ی صورت گرفته با متن اصلی مقایسه می‌شود و در صورت نیاز، اصلاحاتی در زمینه‌ی واژه‌های انتخاب شده، صحت انتقال مفاهیم مورد نظر علامه و نحوه‌ی جمله‌بندی صورت می‌گیرد. در این مرحله، گروه ترجمه در کنار مترجم، متن ترجمه‌شده را کلمه به کلمه مورد بررسی قرار می‌دهند و اصلاحات مورد نظر را اعمال می‌کنند.

    بررسی و کارشناسی: 

    گروه کارشناسی، جهت مراجعه‌ی نهایی و تضمین صحت ترجمه، متون ترجمه‌شده را با متون اصلی تطبیق و بررسی و کارشناسی می‌نمایند و ویراستایی نهایی را اعمال می‌کنند.

    1 2 3 4 5 6 7