معرفی

  • نمايش صفحه شماره 5
  • علت تاسیس موسسه:

     

    آثار «علامه سید جعفر مرتضی العاملی» از کتبی هستند که در بین علما و مردم از جایگاه خاصی برخوردار بوده و مورد استقبال همگان هستند. با توجه به عربی بودن متن اصلی کتب و وجود مخاطبینی که به زبان عربی تسلط ندارند، ترجمه آثار ایشان ضروری می‌نمود. از همین رو مترجمینی اقدام به ترجمه کتب ایشان نمودند؛ ولی دخل و تصرفاتی که خواسته و یا ناخواسته و بدون هماهنگی با شخص ایشان در متن کتاب‌ها ایجاد می‌شد نارضایتی علامه را در پی داشت و به تعبیر ایشان کتابها شهید شدند. پس از آن بود که لزوم تاسیس مرکزی در ایران برای ارائه ترجمه‌هایی دقیق که غرض اصلی علامه را منتقل سازد ضروی نمود و علامه خواستار تاسیس موسسه‌ای به این منظور در ایران شدند که کار ترجمه و نشر آثارشان فقط در این موسسه انجام گیرد و بدون اجازه ایشان هیچ کتاب ترجمه شده‌ای منتشر نگردد و نامه‌ای را به وزارت فرهنگ و ارشاد وقت نوشتند که تصویر و متن آن را ملاحظه می‌کنید.

    1 2 3 4 5 6 7